สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงภคพร  ไพศาล
 
1. นางจรรยา  สมบรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงจินดาภรณ์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางนิภา  ดวงเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปักษี
 
1. นางนิภา  ดวงเนตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปฏิพร  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงปิยลักษณ์   กินขุนทด
 
1. นางนิภา  ดวงเนตร
2. นายวันชาติ  ดวงเนตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายธนวินท์  โพธิศรี
 
1. นายยศภูมิ  ศุขะพันธุ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 24 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โยยรัมย์
 
1. นางยุวเนตร  อันติมานนท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงปาริตา  พริ้งประยูร
 
1. นางอรทัย  นิติพงษ์อนุพร
2. นายปนิทัศน์  ปิ่นปาน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงนภัสรา  กวางทอง
2. เด็กชายพงศกรณ์  พิมหานาม
 
1. นางอรทัย  นิติพงษ์อนุพร
2. นายปนิทัศน์  ปิ่นปาน
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกนภา  เพ็ชรสิงห์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  นิ่มวิไล
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  เง่าศิริ
4. เด็กหญิงดวงกมล  ขวัญบุญ
5. เด็กหญิงดาวอารยา  เป้าศรี
6. เด็กหญิงนภาพร  ดอนไพรเณร
7. เด็กหญิงบุษกร  บุญส่ง
8. เด็กหญิงบุษราคัม  พ่วงอินทร์
9. เด็กหญิงปนัดดา  สุขโข
10. เด็กหญิงรัมภาพันธ์  สมคิด
11. เด็กหญิงวาสนา  มาโรจน์
12. เด็กหญิงวิจิตรา  อ่อนศรี
13. เด็กหญิงสุมินตรา  อุบลเชื้อ
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  ห้าวหาญ
15. เด็กหญิงเมอริซ่า  เดอร์วิส
 
1. นางศิรกาญจน์  ปานคง
2. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ศรีหล้า
3. นางจรรยา  สมบรม
4. นางอรทัย  นิติพงษ์อนุพร
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัจฌา  พลแก้ว
2. เด็กชายเจนภพ  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางนิภา  ดวงเนตร
2. นายวันชาติ  ดวงเนตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายศิริชัย  เหง้าศิริ
 
1. นายวิรัตศัย   ไชยสุรักษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาทิตยา   เป้าศรี
 
1. นายวิรัตศัย   ไชยสุรักษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายนักรบ  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ศรีหล้า
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกฤษฎา   แก้วพิกุล
2. เด็กชายสิทธิชัย   สืบสังข์
 
1. นายยศภูมิ   ศุขะพันธุ์
2. นายวิรัตศัย   ไชยสุรักษ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนภาพร   ยาดี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทโลก
 
1. นายวิรัตศัย   ไชยสุรักษ์
2. นายยศภูมิ   ศุขะพันธุ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 32 1. เด็กชายณัฐภัทร  เทพโสดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนศรี
3. เด็กชายสหชัย  ส่งเสริม
 
1. นายวิรัติศัย  ไชยสุรักษ์
2. นายยศภูมิ  ศุขะพันธุ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงพิมพิมล  ขุนพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ขอร้อง
3. เด็กหญิงแพรวา  ภูสูงบน
 
1. นายวิรัติศัย  ไชยสุรักษ์
2. นางจรรยา  สมบรม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายทีฆทัศน์  นุเสน
 
1. นายวิรัติศัย  ไชยสุรักษ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพัชราภา  วันทวี
 
1. นายปนิทัศน์  ปิ่นปาน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุตรพิลา
 
1. นายปนิทัศน์  ปิ่นปาน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกฤต  แรกขึ้น
2. เด็กชายพงศ์ษกร  แรกขึ้น
3. เด็กหญิงสิรินภา  ไก่แก้ว
 
1. นางยุวเนตร  อันติมานนท์
2. นางจรรยา  สมบรม
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนรินทร  ผู้กำจัด
2. เด็กหญิงปวีณา  มีชอบ
3. เด็กหญิงสราภรณ์  วันทวี
 
 
23 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงสุภนิดา  เสียบกระโทก
 
1. นางศิรกาญจน์  ปานคง
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายธัญเทพ  ภูมิวันเพ็ญ
 
1. นางศิรกาญจน์  ปานคง
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอื้ออังกูล  มาทะ
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ศรีหล้า
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิตรตรี   นิหัดไทย
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์   ศรีหล้า
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวงศกร  พรมสิงห์
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์   ศรีหล้า
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมอริซ่า   เดอวิร์ส
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์   ศรีหล้า
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิตรตรี  นิหัดไทย
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ศรีหล้า