สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อโศรก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 1. เด็กชายอนิรุทธ์  คำมูล
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพร  สิงห์กุล
2. เด็กชายปธิธาน  เบ้าทุมมา
3. เด็กหญิงไพรินทร์  สิงห์กุล
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
2. นางสาวกมลทิพย์  จูเจ็ก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐชา  หารคำวงษ์
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 31 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปรักมาศ
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิมลดา  เถาทิพย์
2. เด็กชายสยาม  พรมดี
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
2. นางสาวกนกวรรณ  อรชัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงชวเนตร  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จูเจ็ก
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสมาน
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จูเจ็ก
2. นางวราพร  สุขแพทย์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 29 1. เด็กชายนิติพงษ์  อ้ายนกเขา
2. เด็กหญิงวริศรา  มาพั่ว
3. เด็กชายองอาจ  กันพยาธิ์
 
1. นางรติรส  โพธิ์เขียว
2. นางภัทรา  บุญญาสิทธิ์