สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อโศรก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพิชิต  โสดามา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อรชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสายสุดา  อ้ายนกเขา
2. เด็กชายสุธิพงษ์  จินตะบุตร
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
2. นางสาวกนกวรรณ  อรชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เชษฐา
2. เด็กชายโชติวานนท์  เค้นชัยภูมิ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อรชัย
2. นางภัทรา  บุญญาสิทธิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนาดุล  มีทะโจน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อรชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวาคิม  วิวัฒนาผาสุก
2. เด็กชายศุภโชค  แตงทอง
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
2. นางสาวกนกวรรณ  อรชัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภีรพงค์  เศรษฐา
2. เด็กหญิงอรภรรณ  โพธิ์คำ
 
1. นางสาวชวลี  เวียงทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายณัฐชา  หารคำวงษ์
2. เด็กชายทักษิณ  โมกขะศักดิ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จูเจ็ก
2. นางวราพร  สุขแพทย์