สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อโศรก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 1. เด็กชายอนิรุทธ์  คำมูล
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพิชิต  โสดามา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อรชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพร  สิงห์กุล
2. เด็กชายปธิธาน  เบ้าทุมมา
3. เด็กหญิงไพรินทร์  สิงห์กุล
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
2. นางสาวกมลทิพย์  จูเจ็ก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสายสุดา  อ้ายนกเขา
2. เด็กชายสุธิพงษ์  จินตะบุตร
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
2. นางสาวกนกวรรณ  อรชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เชษฐา
2. เด็กชายโชติวานนท์  เค้นชัยภูมิ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อรชัย
2. นางภัทรา  บุญญาสิทธิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนาดุล  มีทะโจน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อรชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐชา  หารคำวงษ์
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 31 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปรักมาศ
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวาคิม  วิวัฒนาผาสุก
2. เด็กชายศุภโชค  แตงทอง
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
2. นางสาวกนกวรรณ  อรชัย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิมลดา  เถาทิพย์
2. เด็กชายสยาม  พรมดี
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
2. นางสาวกนกวรรณ  อรชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงชวเนตร  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จูเจ็ก
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภีรพงค์  เศรษฐา
2. เด็กหญิงอรภรรณ  โพธิ์คำ
 
1. นางสาวชวลี  เวียงทอง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงชิดชนก  ทับโต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์กุล
3. เด็กชายธวัชชัย  เสมอชาติ
 
1. นางวราพร  สุขแพทย์
2. นางสาวกมลทิพย์  จูเจ็ก
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสมาน
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จูเจ็ก
2. นางวราพร  สุขแพทย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายณัฐชา  หารคำวงษ์
2. เด็กชายทักษิณ  โมกขะศักดิ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จูเจ็ก
2. นางวราพร  สุขแพทย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐชา  หารคำวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  หนูเงิน
3. เด็กชายสยาม  พรมดี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จูเจ็ก
2. นางวราพร  สุขแพทย์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพร  สิงห์กุล
2. เด็กชายสยาม  พรมดี
3. เด็กหญิงสายสุดา  อ้ายนกเขา
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จูเจ็ก
2. นางวราพร  สุขแพทย์
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 29 1. เด็กชายนิติพงษ์  อ้ายนกเขา
2. เด็กหญิงวริศรา  มาพั่ว
3. เด็กชายองอาจ  กันพยาธิ์
 
1. นางรติรส  โพธิ์เขียว
2. นางภัทรา  บุญญาสิทธิ์