สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์สุภา
 
1. นางศันสนีย์  พื้นชมภู
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 22 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ไข่มุก
 
1. นางศิริภรณ์  กิจทวีสินพูน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.31 เงิน 28 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  รุ่งเรือง
 
1. นางศิริภรณ์  กิจทวีสินพูน
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กชายพิทวัส  อุ่มน้อย
2. เด็กชายภูริ  แสงทองล้วน
 
1. นางสาวกรรณณิการ์  ภูโกสัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงทิพย์จินดา  กล้วยป่า
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภูโกสัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐญา   ผาแสง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภูโกสัย