สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์  พิมนนท์
 
1. นางกานดา  นิ่มชุ่ม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คิดควร
 
1. นางปัญชนิตย์  โอปั่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงศศืนืภา  ปานสันเทียะ
 
1. นางศันสนีย์  พื้นชมภู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพงศธร  ศรีสมัย
2. เด็กชายวิชา  ฉุนนะรัตน์
 
1. นางปัญชนิตย์  โอปั่น
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายจักรภัทร  คิดควร
 
1. นางสาวกรรณณิการ์  ภูโกสัย