สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์สุภา
 
1. นางศันสนีย์  พื้นชมภู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์  พิมนนท์
 
1. นางกานดา  นิ่มชุ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คิดควร
 
1. นางปัญชนิตย์  โอปั่น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงศศืนืภา  ปานสันเทียะ
 
1. นางศันสนีย์  พื้นชมภู
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษาเทศ
2. เด็กชายพชร  มีพฤกษ์
3. เด็กชายวงศกร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวเกศินี  มีอิสระ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพงศธร  ศรีสมัย
2. เด็กชายวิชา  ฉุนนะรัตน์
 
1. นางปัญชนิตย์  โอปั่น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 22 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ไข่มุก
 
1. นางศิริภรณ์  กิจทวีสินพูน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.31 เงิน 28 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  รุ่งเรือง
 
1. นางศิริภรณ์  กิจทวีสินพูน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงทักษอร  น้อยเหล็ก
2. เด็กชายภัทรพล  ไทรอ้าย
 
1. นางสาวเกศินี  มีอิสระ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กชายพิทวัส  อุ่มน้อย
2. เด็กชายภูริ  แสงทองล้วน
 
1. นางสาวกรรณณิการ์  ภูโกสัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงทิพย์จินดา  กล้วยป่า
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภูโกสัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจิตตะวัน  จั่นเพ็ชร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภูโกสัย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐญา   ผาแสง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภูโกสัย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายจักรภัทร  คิดควร
 
1. นางสาวกรรณณิการ์  ภูโกสัย