สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านจาน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โอปัน
2. เด็กหญิงนันทนิยา  ด้วงพุก
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  เทียนทอง
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 30 1. เด็กชายสิริยากร  รูมะปาน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วันอยู่
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  มหาวัง
 
1. นางสาวอัมพร  พันงา
2. นางสาวรสริน  สนธิกรณ์