สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  น้อยนาดี
2. เด็กชายวโรดม  แก้วเพ็ชร์
 
1. นางจิราพร  ศรีเมืองช้าง
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกิจ  หามาลา
2. เด็กชายศิวดล  และศรีพา
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เต็มลิตร
2. เด็กชายนิติรัตน์  แซ่จิ๋ว
3. เด็กชายอาทิตย์  แก้วเพ็ชร์
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ