สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลื่อมคำ
2. เด็กหญิงปานหทัย  เกิดศิลป์
3. เด็กหญิงภัทรภร  แก้วเพ็ชร์
4. เด็กชายภานุพงศ์  หาญมนตรี
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เพียดสิงห์
6. เด็กหญิงวิลาสินี  ขุนณรงค์
7. เด็กหญิงศิริปภา  ภู่ไหม
8. เด็กหญิงสมฤทัย  สุวรรณ์ทา
9. เด็กหญิงแอนนา  นาดี
10. เด็กหญิงไอลดา  ทุมสาลี
 
1. นางจิราพร  ศรีเมืองช้าง
2. นายเดชชาติ  สุขนิล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 28 1. เด็กชายณัฐพล  วิเศษณ์ฤทธิ์
 
1. นางจิราพร  ศรีเมืองช้าง
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญากร  เพียดสิงห์
2. เด็กหญิงจันทร์  สุรินทร์
3. เด็กหญิงนภาพร  ทับทิม
4. เด็กหญิงนฤมล  เมยขุนทด
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  แจ่มฟ้า
6. เด็กหญิงศรรัก  หอมทอง
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นางพิมพ์ใจ  กลางนุรักษ์