สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปานชนก  น้อยนาดี
 
1. นางสายสุนีย์  มีชาลี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายวัชรพงศ์  สุวอ
 
1. นางสายสุนีย์  มีชาลี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  หามาลา
2. เด็กชายสมเกียรติ  ไชยโลดา
 
1. นางจิราพร  ศรีเมืองช้าง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงวิมล  หมื่นมี
 
1. นางสายสุนีย์  มีชาลี
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพีรนันท์  สุขศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอดรัตน์
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายมงคลเทพ  แก้วเพ็ชร์
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงณััฐธิดา  ห้าวหาร
2. เด็กหญิงดาราวาส  วิไลเขา
3. เด็กชายสัญญา  น้อยนาดี
 
1. นางศรุดา  ดวงใจ