สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57.25 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณััฐพงศ์  น้อยนาดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เอกตาแสง
 
1. นางจิราพร  ศรีเมืองช้าง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายวรพล  ไผ่พรหม
 
1. นางสาวนันทกาญจน์  อุปกัง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงพิชญนันท์  ตันติวิทิตปกรณ์
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล