สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปานชนก  น้อยนาดี
 
1. นางสายสุนีย์  มีชาลี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายวัชรพงศ์  สุวอ
 
1. นางสายสุนีย์  มีชาลี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  วิเศษณ์ฤทธิ์
2. เด็กชายมงคลเทพ  แก้วเพ็ชร์
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57.25 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณััฐพงศ์  น้อยนาดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เอกตาแสง
 
1. นางจิราพร  ศรีเมืองช้าง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  น้อยนาดี
2. เด็กชายวโรดม  แก้วเพ็ชร์
 
1. นางจิราพร  ศรีเมืองช้าง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  หามาลา
2. เด็กชายสมเกียรติ  ไชยโลดา
 
1. นางจิราพร  ศรีเมืองช้าง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลื่อมคำ
2. เด็กหญิงปานหทัย  เกิดศิลป์
3. เด็กหญิงภัทรภร  แก้วเพ็ชร์
4. เด็กชายภานุพงศ์  หาญมนตรี
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เพียดสิงห์
6. เด็กหญิงวิลาสินี  ขุนณรงค์
7. เด็กหญิงศิริปภา  ภู่ไหม
8. เด็กหญิงสมฤทัย  สุวรรณ์ทา
9. เด็กหญิงแอนนา  นาดี
10. เด็กหญิงไอลดา  ทุมสาลี
 
1. นางจิราพร  ศรีเมืองช้าง
2. นายเดชชาติ  สุขนิล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายวรพล  ไผ่พรหม
 
1. นางสาวนันทกาญจน์  อุปกัง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงวิมล  หมื่นมี
 
1. นางสายสุนีย์  มีชาลี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 28 1. เด็กชายณัฐพล  วิเศษณ์ฤทธิ์
 
1. นางจิราพร  ศรีเมืองช้าง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญากร  เพียดสิงห์
2. เด็กหญิงจันทร์  สุรินทร์
3. เด็กหญิงนภาพร  ทับทิม
4. เด็กหญิงนฤมล  เมยขุนทด
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  แจ่มฟ้า
6. เด็กหญิงศรรัก  หอมทอง
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นางพิมพ์ใจ  กลางนุรักษ์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญากร  เพียดสิงห์
2. เด็กหญิงจันทร์  สุรินทร์
3. เด็กหญิงนภาพร  ทับทิม
4. เด็กหญิงนฤมล  มูลขุนทศ
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  แจ่มฟ้า
6. เด็กหญิงศรรัก  หอมทอง
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงพิชญนันท์  ตันติวิทิตปกรณ์
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพีรนันท์  สุขศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอดรัตน์
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายมงคลเทพ  แก้วเพ็ชร์
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ
 
16 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกิจ  หามาลา
2. เด็กชายศิวดล  และศรีพา
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เต็มลิตร
2. เด็กชายนิติรัตน์  แซ่จิ๋ว
3. เด็กชายอาทิตย์  แก้วเพ็ชร์
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงณััฐธิดา  ห้าวหาร
2. เด็กหญิงดาราวาส  วิไลเขา
3. เด็กชายสัญญา  น้อยนาดี
 
1. นางศรุดา  ดวงใจ