สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  หุ่นพงษ์
 
1. นางสาวนิตยา   ขันดวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร  เมฆขลา
 
1. นางสาวนิตยา   ขันดวง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์น้อย
3. เด็กชายนัฐดนัย  จุลภาพ
4. เด็กชายพงศธร  เมฆขลา
5. เด็กหญิงศศิวิมล  แป้นงาม
6. เด็กชายอานนท์  จันทวงษ์
 
1. นายพิพิธ  นุชิต
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัทรา  มีแป้น
2. เด็กหญิงนันทิดา  ท้าวเขต
3. เด็กชายสุพจน์  ชาวภูเขียว
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บริบาล
2. เด็กชายชินวัตร  ขุนทอง
3. เด็กชายราชวัฒณ์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นายฉลอง  หนองยาว
2. นางสาวอรพิน  เชื้อหนองปรง