สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 28 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   หีบจันทร์ตรี
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีสมบัติ
 
1. นางจารีย์   วรรณสมิต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ประพริก
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กชายภานุพงศ์  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ตามสั่ง
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.07 เงิน 12 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมเรือง
2. เด็กชายนครินทร์  สุนทรโรจน์
 
1. นางสาวนิตยา  ขันดวง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญเกิด
2. เด็กชายอนุพงศ์  ควรชม
 
1. นางสาวนิตยา  ขันดวง
2. นางจารีย์  วรรณสมิต
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุนทรโรจน์
2. เด็กชายอโณวัฒน์  บุญมา
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
2. นางสาวปรางทิพย์  แก้วสำอางค์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 23 1. เด็กชายธราดล  บุญคำ
2. เด็กหญิงผกาทิพย์  เรือนเหล็ก
3. เด็กชายเดชดนัย  แพงศรี
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายนิพนธ์  ชังคล้าย
2. เด็กหญิงภัทริยา  ประพริก
3. เด็กชายอัครวิชญ์  แย้มใหญ่
 
1. นางสาวสิริวิภา  จอกลบ
2. นางสาวปรางทิพย์  แก้วสำอางค์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  หลักทรัพย์
 
1. นางสาวสิริวิภา  จอกลบ
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรลา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีแป้น
3. เด็กหญิงนภัทรญา  ชำนาญ
 
1. นางพูนศรี  ทับสาร