สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงนาตาลี  หนูติ๊บ
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายสรายุทธ  คำชมภู
 
1. นายพิพิธ  นุชิต
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณรงยศ  สุระขันธ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมเรือง
3. เด็กหญิงภาณิภรณ์  ตะลิตโน
 
1. นางสาวนิตยา  ขันดวง
2. นางพิศมัย  เจียมสกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 27.39 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายจักรินทร์  บริบาล
2. เด็กชายทศพร  แดงสมสะอาด
 
1. นางพิศมัย  เจียมสกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธงชัย  คำอ้าย
2. เด็กชายนพเก้า  มะลิซ้อน
 
1. นางสาวนิตยา  ขันดวง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงเสาร์วิสา  แก้วนามอม
 
1. นางสาวสิริวิภา  จอกลบ