สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 28 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   หีบจันทร์ตรี
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีสมบัติ
 
1. นางจารีย์   วรรณสมิต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ประพริก
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  หุ่นพงษ์
 
1. นางสาวนิตยา   ขันดวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงนาตาลี  หนูติ๊บ
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร  เมฆขลา
 
1. นางสาวนิตยา   ขันดวง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กชายภานุพงศ์  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ตามสั่ง
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายสรายุทธ  คำชมภู
 
1. นายพิพิธ  นุชิต
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณรงยศ  สุระขันธ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมเรือง
3. เด็กหญิงภาณิภรณ์  ตะลิตโน
 
1. นางสาวนิตยา  ขันดวง
2. นางพิศมัย  เจียมสกุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 27.39 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายจักรินทร์  บริบาล
2. เด็กชายทศพร  แดงสมสะอาด
 
1. นางพิศมัย  เจียมสกุล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.07 เงิน 12 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมเรือง
2. เด็กชายนครินทร์  สุนทรโรจน์
 
1. นางสาวนิตยา  ขันดวง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธงชัย  คำอ้าย
2. เด็กชายนพเก้า  มะลิซ้อน
 
1. นางสาวนิตยา  ขันดวง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุนทรโรจน์
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญเกิด
2. เด็กชายอนุพงศ์  ควรชม
 
1. นางสาวนิตยา  ขันดวง
2. นางจารีย์  วรรณสมิต
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุนทรโรจน์
2. เด็กชายอโณวัฒน์  บุญมา
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
2. นางสาวปรางทิพย์  แก้วสำอางค์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปาจรี  นาสนม
2. เด็กชายปาณวัช  ลีละออง
 
1. นางสาวสิริวิภา  จอกลบ
2. นางสาวปรางทิพย์  แก้วสำอางค์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 23 1. เด็กชายธราดล  บุญคำ
2. เด็กหญิงผกาทิพย์  เรือนเหล็ก
3. เด็กชายเดชดนัย  แพงศรี
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายนิพนธ์  ชังคล้าย
2. เด็กหญิงภัทริยา  ประพริก
3. เด็กชายอัครวิชญ์  แย้มใหญ่
 
1. นางสาวสิริวิภา  จอกลบ
2. นางสาวปรางทิพย์  แก้วสำอางค์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายธราดล  บุญคำ
 
1. นางสาวสิริวิภา  จอกลบ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  หลักทรัพย์
 
1. นางสาวสิริวิภา  จอกลบ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงเสาร์วิสา  แก้วนามอม
 
1. นางสาวสิริวิภา  จอกลบ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์น้อย
3. เด็กชายนัฐดนัย  จุลภาพ
4. เด็กชายพงศธร  เมฆขลา
5. เด็กหญิงศศิวิมล  แป้นงาม
6. เด็กชายอานนท์  จันทวงษ์
 
1. นายพิพิธ  นุชิต
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรลา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีแป้น
3. เด็กหญิงนภัทรญา  ชำนาญ
 
1. นางพูนศรี  ทับสาร
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัทรา  มีแป้น
2. เด็กหญิงนันทิดา  ท้าวเขต
3. เด็กชายสุพจน์  ชาวภูเขียว
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บริบาล
2. เด็กชายชินวัตร  ขุนทอง
3. เด็กชายราชวัฒณ์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นายฉลอง  หนองยาว
2. นางสาวอรพิน  เชื้อหนองปรง