รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เนื่องชมภู
 
1. นางภิญโญ  พานิชย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 1. เด็กหญิงสุนิตษา  กิ่งก้าน
 
1. นางสาวละออศรี  พลนำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรดนัย  คงสมบุตร
 
1. นางสาคร  ธงศิลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสร้างบุญ 1. เด็กชายจงชนะ  ปานดำ
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  มงคล
 
1. นายธนกร  วุฒิพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพลู 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ชาติสม
 
1. นางสาวปรุงสิริญญ์  ไวยา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพลู 1. เด็กหญิงรัตนา  ดวงมาลา
 
1. นางสาวปรุงสิริญญ์  ไวยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กหญิงอชิรญา  เมฆขลา
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉายเหมือนวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  คงสมบัติ
2. เด็กชายวรภัทร  วรรณรัตน์
3. เด็กหญิงวีรนุช  รัตนศิริกุล
 
1. นางน้ำทิพย์  พงษ์ภมร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ปริโต
2. เด็กหญิงโชติกา  เพาะนิยม
 
1. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพลู 1. เด็กชายพงศ์ธร  เร่งกิจ
2. นางสาวอาริยา  ศรีโสภา
 
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
2. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  พรมแสงใส
 
1. นางประเสริฐ  ล้อสุนิรันดร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1. เด็กหญิงนาตชา  เบาวะนนท์
 
1. นายส่งพันธ์  ท้าวสัน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายศุภกิจ  หินซ้อน
2. เด็กชายสมภพ  จินา
3. เด็กชายเทว  พงศ์สุทธิ
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
2. นางนงค์จิตร  สุบิน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองศิลป์
2. เด็กหญิงพรรณนารา  ปัญจวรรณ
3. เด็กหญิงอารียา  คำใหญ่
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงชนิดาพร  ถูกธรรม
2. เด็กหญิงณัฐดา  พันธ์หนองบัว
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินปุย
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
2. นางยุภาพร  ด้วงโต้ด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงอันนา  ศรีคร่ำ
 
1. นางพัชรี  หุ่นเจริญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถนอม
2. เด็กชายปฎิภาณ  ไพยพัตร
 
1. นางยุภาพร  ด้วงโต้ด
2. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  พรมศรี
 
1. นายคมสัน  แจ้งมรคา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำรัสวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ไชยหงส์สา
2. เด็กหญิงพรฐิตา  กุลบา
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เหล็กดี
 
1. นางชลธิดา  กลิ่นสุคนธ์
2. นางสาวแกมกาญจน์  ไชยมงคล
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงลักษมี  สมบัติ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพ็งชนะ
3. เด็กหญิงสุวิษา  วิภาชัย
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ชนะบุญ
2. นายสมเกียรติ  กันยาวงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อุทัยกัน
2. เด็กหญิงนพมาศ  ธรรมขันตี
3. เด็กหญิงอาทิติยา  สิมมา
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์   ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ไถเงิน
3. เด็กหญิงพรรณปพร  อางอน
 
1. นายบุญญาพงษ์   ดวงมาลย์
2. นางสาวนิภารัตน์  ศรียางนอก
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  คงสำเร็จ
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ตรีผล
3. เด็กชายอนุชา  ยักสกุล
 
1. นางสาวรัตนา  โครงกระโทก
 
25 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายวีรพล  สุวรรณคีรี
2. เด็กชายเกรียงไกร  นาเรือง
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายทัศนัย  อินทศร
2. เด็กชายสุรวุฒิ  มณีธรรม
 
1. นายนิรัญ  ฉิมเพชร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 1. เด็กชายปรวัฒน์  บัณฑิต
2. เด็กชายวัชรา  พิมพะนาม
 
1. นายวิเชียร  ผูกจันอัด
2. นางมยุรี  ยุทธไกร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 1. เด็กชายปฏิภาณ  แสงสว่าง
2. เด็กชายสมหวัง  แสงสว่าง
 
1. นางสารภี  อากาศฤกษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สีเงิน
2. เด็กชายอิศวะ  มณีเนตร
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภาแดง
2. เด็กชายนวพล  ตูมระวัตร
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรพล  แซ่คู
2. เด็กชายอักษร  รัตนาภรณ์พลกุล
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีอุทัย
2. เด็กหญิงจิระภัทร  แซ่จิว
3. เด็กหญิงชาลินี  โสจันทร์
4. เด็กหญิงปริฉัตร  เมนกุล
5. เด็กหญิงปุญนุช  พองคำ
 
1. นางเรณุกา  ผูกจันอัด
2. นายทำนุ  อ้นประเสริฐ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำรัสวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  แก้วหล้า
2. เด็กหญิงธัญสิริ  พลชารี
3. เด็กหญิงปิยมน  ศรีโสภณ
4. เด็กหญิงฟ้าสาง  คุ้มจันอัด
5. เด็กหญิงมุธิตา  ศิริกุล
 
1. นายสงกรานต์  สายคำภา
2. นางชลิดา  แย้มหน้ามล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกานดาวรรณ  ฉัตรขจรพันธุ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  คงปิติ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประภูสี
4. เด็กหญิงสุกานดา  เพียรสมบัติ
5. เด็กหญิงไพลิน  สุวรรณทา
 
1. นางสาวสุกัญญา  วิถี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนากร  ปลื้มจิตร
2. เด็กชายนฤชิต  ฉุนรัตน์
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  มณีธรรม
4. เด็กหญิงศกุนตลา  บุญมาก
5. เด็กหญิงสิริยากร  ยางนามอินทร์
 
1. นางดัสสนี  สังข์วงษ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะปราง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรจรูญ
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วคอนไทย
4. เด็กชายดนัย  มีตา
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  ศรีพุทธา
 
1. นายทองคำ  หาญใจไทย
2. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พันคำ
2. เด็กชายจุลจักร  นันทกุมาร
3. เด็กหญิงณัฐนิช  คำภีระ
4. เด็กชายรชนิศ  ถมเถื่อน
5. เด็กชายสุคนธ์ทิพย์  ช่วยณรงค์
 
1. นายเริงฤทธิ์  บุญพร
2. นางสาววริศรา  ชอบธรรม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายธนายุทธ  เกเย็น
2. เด็กชายธรรมนูญ  อินปุย
3. เด็กชายรัฐชสินทร์  ทิพวรรณ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  โฉมศรี
5. เด็กหญิงเต็มศิริ  คำภาพัก
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
2. นายวิเชียร  ศรีเชียงสา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงจรรยพร  สมภาวงษ์
2. เด็กหญิงณชา  ใหญ่เมืองปัก
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  พันทวี
4. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงงาม
5. เด็กหญิงเจนนภา   สมใจ
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางนพรัตน์   สังข์ทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษดา  เสนาวงษ์
2. เด็กหญิงจิรภัทร  พลสาร
3. เด็กชายจิรศักดิ์  ชูศรี
4. เด็กชายฐิตย  พิพัฒนโยธะพงศ์
5. เด็กหญิงดารณี  สดใสญาติ
6. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรชุมพล
7. เด็กชายธีรภัทร  จันทโสม
8. เด็กชายธีรเดช  คันทา
9. เด็กหญิงนันทวดี  สายบุญมา
10. เด็กหญิงพฤกษา  วงศ์เสือ
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปุ่มประเสริฐ
12. เด็กชายภูวนารถ  อรไชย
13. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์ทอง
14. เด็กหญิงวรารัตน์  โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ติสูงเนิน
16. เด็กหญิงสุธิดา  ชมโคกกรวด
17. เด็กหญิงอฐิตยา  แซ่หลี
18. เด็กชายอัครชา  สิงห์วงษ์
19. เด็กชายอัมรินทร์  เหล่าเขตกิจ
20. เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งแจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
2. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี
3. นางกมลทิพย์  สร้อยสังวาลย์
4. นางสาวบุญฤดี  คำดี
5. นางวัลภา  สุวรรณภา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธมัง
2. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญนิตย์
3. เด็กชายชลสิทธิ์  สุวรรณพิทักษ์
4. เด็กชายชลสิทธิ์  สวนพิกุล
5. เด็กชายดนุสรณ์  แก่นกุหลาบ
6. เด็กชายธีรวัฒน์  สมณะ
7. เด็กชายนาราภัทร  ภู่มาลา
8. เด็กชายบุญพจน์  บัวใหญ่รักษา
9. เด็กชายภูมินทร์  ชัยฉลาด
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  พรมนาถ
11. เด็กชายมาโนช  ทัพพี
12. เด็กชายรัชพล  พัดลม
13. เด็กชายวัฒนชัย  ทองทา
14. เด็กชายวัฒนา  สะอาดศรี
15. เด็กชายวีรยุทธ  มณีวรรณ
16. เด็กชายศราวุทธ  พนมมาตร
17. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ศรี
18. เด็กชายสมชาย   แก้วมาลัย
19. เด็กชายอาทิตย์  ชูทอง
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงสาร
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
2. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
3. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
4. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
5. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิง วิภาดา  คำภาน้อย
 
1. นางสาวสโรชา  เริ่มสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 1. เด็กหญิงพรริสา  พลธะนะ
 
1. นางสาวยุพิน  พิมพา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 1. เด็กหญิงอังศุมาลิน  บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีภูทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  ประเสริฐ
2. เด็กชายสุทธิภัทร  นุ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวนาตยา  อ่อนทรวง
2. นางวาริน  อู่ศิริ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพลู 1. เด็กชายธนากร  เชียนจันทึก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฑีฆะสุข
 
1. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด
2. นายชุมพล  จำปาทิพย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงนุชรี  มีแฟง
2. เด็กชายอิฐสรา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
2. นางขวัญพัฒน์  ขันทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกกรุง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จงสุข
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คำภิลา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขเกิด
4. เด็กชายนนทพัทธ์  วังคีรี
5. เด็กหญิงวรรณษา  ส่องกระโทก
6. เด็กหญิงวรรัตน์  รัตตะนะ
7. เด็กหญิงสุธาสินี  คำผง
8. เด็กชายสุรเดช  บุญรักแย้ม
9. เด็กชายอธิวิทย์  อธิภัทรธีรนันท์
10. เด็กชายเจษฎา  ผาสุข
 
1. นางรุ่งอรุณ  โกเมศร์
2. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรกช  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไชยเนตร์
3. เด็กหญิงณัชญา  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงธนภรณ์  แหยมน้อย
5. เด็กหญิงนิตยา  อบเชย
6. เด็กหญิงรัชนีย์วรรณ  วิมลรัตน์
7. เด็กหญิงวิมลมณี  งามศรี
8. เด็กหญิงศรัญย์ญา  ชฎาจิตร
9. เด็กหญิงศิริพร  พามณี
10. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คัมภิรานนท์
11. เด็กหญิงสมพิศ  อายุพล
12. เด็กหญิงอภิญญา  ทองแท้
13. เด็กหญิงอัจจิมา  ทุ่งมีผล
14. เด็กหญิงอินทิรา  คัมภิรานนท์
15. เด็กหญิงเบญญาพร  พิม์มณี
 
1. นางนัทธ์หทัย  ภากรตระกูล
2. นางสุนีย์  อินทศร
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ปิ่นเงิน
2. เด็กหญิงคณิตศร  นุชแก้ว
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ต๊ะย่วน
4. เด็กหญิงจิราวรรณ์  ภู่สุวรรณ์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โครตสามหมอ
6. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมี
7. เด็กหญิงบุษบา  ดวงฤดี
8. เด็กหญิงพรชิตา  เทวรุทธ
9. เด็กหญิงพรสิทธิ์  สภาพดี
10. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  สีนวลจันทร์
11. เด็กหญิงวรยา  แก้วหล้า
12. เด็กหญิงวรรณิกา  ไชยสุวรรณ
13. เด็กหญิงสุมินตรา  เบิกบาน
14. เด็กหญิงอรุณวิภา  เครือแตง
15. เด็กหญิงเจตสุดา  พนาวัน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ลานสวัสดิ์
2. นายประสิทธิ์  กัญญาเงิน
3. นางสาวประภาภรณ์  วงษ์ทอง
4. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีโคต
2. เด็กชายศรัญญู  ทาบรรหาร
 
1. นายสวาท  บัวสกุล
2. นายสุชาติ  พรสินชัย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงเกสรา   ศรีดาธรรม
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิ่งกล่อม
 
1. นายธวัช  พาที
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงสิริยากร  พึ่งโพธิ์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานมนาง 1. เด็กหญิงแต้ม  สร้อยคำ
 
1. นางสาวแสงเดือน  ควรชม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงปิยพร  พ่วงเผือก
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงบุญเรียม   สังข์ทอง
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงวิภาฎา  วงวรรณชนศิวะ
 
1. นางสาวสุกัลยา  ขำเถื่อน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนครินทร์  ชูรัตน์
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  อรุณศรี
2. เด็กหญิงรินระดี  คำพุ่ม
 
1. นางนันทนา  พาที
2. นางสาวสมบัติ  พยัคฆ์พรม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เกตุแจ่ม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สาวัตถี
 
1. นางนันทนา  พาที
2. นายธวัช  พาที
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายธีรพล  ดอกคำ
2. เด็กหญิงพรรณษา  วงศ์สง่า
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นายอดิศักดฺิ์  ศรีเพียแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปรียานุช  แซ่อึ้ง
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เกตุดี
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  พิมพ์สัย
3. เด็กหญิงวัชราพร  ศิลพงษ์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นางจิรัชญา  รุ่งเรือง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจักรกฤษ  เป๊ะยัง
2. เด็กชายนิติพงษ์  แดงฉาน
3. เด็กชายเหมวิทย์  คงสมบรูณ์
 
1. นายธวัช  พาที
2. นางนันทนา  พาที
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายคฑา  โพธิ์สุนทร
2. เด็กชายชวน  แก้วปัชชา
3. เด็กชายสหมิตร  ทิพย์บุญ
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นายสถิตย์  นาคเพชร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงรจนี  มะโนหาญ
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลาด 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ช่อมะลิ
 
1. นางบุญรอด  สุขประเสริฐ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายชาคริต  เชิงสะอาด
 
1. นายสุขสกล  พงษ์พรหม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ชุตินทรเดช
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุญคง
 
1. นายสุขสกล  พงษ์พรหม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลาด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิลธรรม
 
1. นางบุญรอด  สุขประเสริฐ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายสรวิศ  ศรีนวล
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงอนันตญา  ขุมคำ
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงศิริพร  ฟักขำ
 
1. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เวียงคำ
 
1. นายสมศักดิ์  คงสมนวน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิติพล  พิมพิพัฒน์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปิติทรง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายวุฒินันท์  ทันทอง
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวันชัย  รอดภัย
 
1. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กชายกิตติ  รอดทองดี
2. เด็กหญิงชญานัน  มูลสาร
3. เด็กชายชานน  สมหวังได้
4. เด็กหญิงปานตะวัน  เกรงสำโรง
5. เด็กหญิงพนิดา  พรมประดิษฐ์
6. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
7. เด็กหญิงสาลิกา  พูลสมบัติ
8. เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ
9. เด็กชายอนุศักดิ์  โกจินอก
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจิรภัทร  เข็มนาค
2. เด็กหญิงณัฐญา  คำหงษา
3. เด็กชายบวร  กลัดกลุ่ม
4. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ขจร
5. เด็กหญิงรจนา  มะโนหาญ
6. เด็กหญิงรจนี  มะโนหาญ
7. เด็กชายวีรภาพ  ศรีเสถียร
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ชุตินทรเดช
9. เด็กหญิงอัคริมา  เรืองจันทร์
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  วีรวัฒน์
 
1. นายเสกสม  อินทสนธิ์
2. นายสมชาย  รักญาติ
3. นางสาวชุวลี  ตั้งสุวรรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกง 1. เด็กชายกฤษณะ  เกศล
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สุชาดา
3. เด็กหญิงจารุพร  พิมพิสัย
4. เด็กหญิงชาลิสา  ศิริสัตย์
5. เด็กหญิงฐิติมา  สอนสุภาพ
6. เด็กหญิงณิชานันท์  จิตรีชัย
7. เด็กชายธนวัฒน์  เข็มทิศ
8. เด็กชายธีรพัฒน์  สิทธินันท์
9. เด็กหญิงนิฤมล  นิพัฒนา
10. เด็กหญิงประภัตตา  เหล่าสีคู
11. เด็กหญิงผกามาศ  นราพิทักษ์
12. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  มะลาด
13. เด็กหญิงมลฤดี  โคตรพรมมา
14. เด็กหญิงลาวัลย์  ขำรอด
15. เด็กหญิงวิจิตรา  ลมขุนทศ
16. เด็กหญิงศศิธร  บุญท้วม
17. เด็กชายอรรถพร  รัตนวัน
18. เด็กชายอาทิตย์  สิงห์วงค์ษา
19. เด็กหญิงอารียา  จั่นเพ็ชร
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงราช
 
1. นายพิพัฒน์  อรรถจินดา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ฮึกเหิม
2. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ธัญกร
3. เด็กชายกฤษดา  จันทน์เทศ
4. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ศรีระชาติ
5. เด็กหญิงขนิษฐา  คงขำ
6. เด็กหญิงจีรวรรณ  เผ่าน้อย
7. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ชม
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
9. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ผาดาวัน
10. เด็กหญิงชนิกานต์  เครือแวงมน
11. เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงค์ษา
12. เด็กหญิงณัฐริกา  กุลชร
13. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
14. เด็กชายธรรมภณ  วงษ์คำนา
15. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ
16. เด็กหญิงนภัสสร  เมตตา
17. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
18. เด็กหญิงนันทรัตน์  นำนา
19. เด็กหญิงปิยะมาศ  บานเย็นงาม
20. เด็กชายปุณยวีร์  ดวงสมร
21. เด็กชายพชร  มิ่งขวัญ
22. เด็กหญิงพรทิพย์  ร่มสนธิ์
23. เด็กหญิงพรพิมล  คงสมร
24. เด็กหญิงภัทรธิรา  พิมพ์เผือก
25. เด็กหญิงมลศิยา  คำภาระ
26. เด็กหญิงลลิตา  ยาสมุทร
27. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
28. เด็กหญิงวรรณกานต์  ทองโคตร
29. เด็กหญิงวรรณนิสา  อยู่แช่ม
30. เด็กหญิงวิพัชญา  ชัยศรี
31. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท์
32. เด็กหญิงสงกรานต์  อาจผักปัง
33. เด็กหญิงสหัสวรรษ  จิตจำนงค์
34. เด็กชายสิทธิชัย  ทองมา
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  ซองทอง
36. เด็กหญิงอรวรรณ  พลบุบผา
37. เด็กชายอานนท์  ธิมาชัย
38. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีชัย
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาญศรี
40. เด็กชายโชคทวี  ทุนเพิ่ม
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
2. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
3. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
4. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
5. นางนิติยา  ปั้นย้อย
6. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
7. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
8. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษดา  จันทน์เทศ
2. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
3. เด็กชายธรรมภณ  วงษ์คำนา
4. เด็กหญิงนันทรัตน์  นำนา
5. เด็กหญิงวรรณนิสา  อยู่แช่ม
6. เด็กชายสิทธิชัย  ทองมา
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
2. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
3. นายพิรัชย์กฤษตย์  กระแสเวส
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายปัญญา  หนูทอง
 
1. นางบุษบา  สืบจุ้ย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 1. เด็กหญิงสุวิภา  ลาวงษ์
 
1. นางอังสนา  ปานชาลี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวันชัย  รอดภัย
 
1. นายธวัช  พาที
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงจันสุดา  ไตรรบอาน
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  อยู่แช่ม
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวันชัย  รอดภัย
 
1. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 1. เด็กหญิงนันท์ธีรา  ชัยวุฒิศาสตร์
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กชายวรภัทร  วรรณรัตน์
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงวีรนุช  รัตนศิริกุล
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นันกระโทก
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงณัฐชา  ฤากิจนา
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวันชัย  รอดภัย
 
1. นายธวัช  พาที
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกันสุดา  ไตรรบอาน
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์   มาลาพิทักษ์
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   เรืองจินดา
3. เด็กหญิงจุฑาปนีย์   ศรีไพโรจน์
4. เด็กชายชนะพล  อุ่นคำ
5. เด็กหญิงชลธิชา   ประเสริฐทรัพย์
6. เด็กหญิงชลธิชา   ควรสง่า
7. เด็กชายชัยธวัช   น้องเดชา
8. เด็กชายทรงยศ   แดงสูงเนิน
9. เด็กชายทวีสิน    กงสะเด็น
10. เด็กหญิงธนพร   สิงห์อนันต์
11. เด็กหญิงธนิตา    กำพูชาติ
12. เด็กหญิงนารี   ทองศรี
13. เด็กชายพงศกร   ภักดีผล
14. เด็กหญิงพิณลดา   แก้ววิสัย
15. เด็กหญิงภคพร   ช้อนทอง
16. เด็กชายภาณุวิชญ์   ขันซ้าย
17. เด็กหญิงมณีกาญจน์   โคสวัสดิ์
18. เด็กหญิงวรพิชชา   แก้วมา
19. เด็กหญิงศุจินธรา   สมสาย
20. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์   เทียนมาลี
21. เด็กชายสหรัฐ   แสนปาง
22. เด็กหญิงสุพัตตรา   มาหิรัญ
23. เด็กชายสุรสิงห์   สาวิสิทธิ์
24. เด็กชายอนุพงษ์   บุตตะโม
25. เด็กหญิงอรปรีดา   ดวงเพ็ชร
26. เด็กหญิงแพรวา   เขียวสมอ
 
1. นายปิยะ   ฉิมมา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกรพินธ์  คชรินทร์
2. เด็กชายคงกระพัน  พงษ์ศิริ
3. เด็กชายจักรพันธ์  ทรัพย์ลาน
4. เด็กหญิงจารุนิภา  พระโพนดก
5. เด็กชายชนวีร์  คัมภีระ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วงสำโรง
7. เด็กชายชลสิทธิ์  นันกระโทก
8. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญแก้ว
9. เด็กชายชานนท์  เลี้ยงประเสริฐ
10. เด็กชายณฐกร  ทองจันทร์
11. เด็กหญิงณัฐชา  หอมมาก
12. เด็กหญิงณัฐชา  ฤากิจนา
13. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เหมือนจะ
14. เด็กชายนฤพนธ์  ใจอุ่น
15. เด็กชายพงษ์เทพ  พรมมา
16. เด็กหญิงพรชิตา  เทวารุทธ
17. เด็กชายพลกฤต  พยุงตน
18. เด็กหญิงพัชริฎา  บุญมี
19. เด็กชายพัฒนชัย  สิงห์สัมพันธ์
20. เด็กหญิงพิมพา  โพธิ์ทอง
21. เด็กชายพีระพัฒน์  ท้วมวงษ์
22. เด็กหญิงมณีพร  คันทะสอน
23. เด็กชายรุ่งเพชร  ศรีประโค
24. เด็กชายวาทิตย์  ไชยสุระ
25. เด็กหญิงศศิประภา  ชมภูพาน
26. เด็กหญิงศิริพร  พงศรีพันธ์
27. เด็กหญิงศิริพร  ไชยโย
28. เด็กหญิงศิวิมล  ปรนปรือ
29. เด็กชายศุภกิจ  สำลี
30. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
31. เด็กหญิงสมใจ  ลาดเส
32. เด็กหญิงสุพรรษา  แก่นวิจิตร
33. เด็กหญิงหนึ่งกันยา  ภู่สุวรรณ์
34. เด็กชายอนาวิน  ธงทอง
35. เด็กหญิงอรอนงค์  สุหงษ์สา
36. เด็กชายอวิรุทธิ์  วงษ์ศรี
37. เด็กหญิงอัจฉรา  วงษ์เทียน
38. เด็กชายอิทธิพล  พันธุ์ไม้
39. เด็กหญิงเกวลี  ภูมิกองแก้ว
40. เด็กชายไชยภพ  นามสะอาด
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
3. นายสมศักดิ์  จำศิล
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายธนัชพงศ์  กิตติอิสราพงศ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  โสมสูงเนิน
3. เด็กชายปรเมธ  หวังช่วยกลาง
4. นางสาวพรนภา  เขมา
5. เด็กชายภัทรพล  ก่อพรศรีสง่า
6. เด็กชายรณภพ  เขมา
7. เด็กหญิงวันวิสา  เสริมงาม
8. เด็กหญิงเมวิกา  ศรีสองเมือง
 
1. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
3. นายพนม  เปียสกุล
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกง 1. เด็กหญิงชุติมา  ขันติวงศ์
2. เด็กหญิงทอฝัน  โยโพธิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมา
4. เด็กชายธีรพงศ์  นิลภัย
5. เด็กหญิงนภารัตน์  สุขเจริญ
6. เด็กหญิงปภานัน  เกตุสุวรรณ์
7. เด็กชายพิชิตชัย  พามี
8. เด็กชายวีรยุทธ  แผนกรถ
9. เด็กชายสวิตต์  พลผล
10. เด็กหญิงอธิษฐาน  อินทร์กรุงเก่า
 
1. นางสุนิศา  บุญเพ็ง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกพร  จาดสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจันทมาส  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงปานวดี  สีสาหัต
4. เด็กหญิงอติกานต์  วันทอง
5. เด็กหญิงอนุรักษ์  ขุนพลอย
6. เด็กหญิงไพลิน  สายสุรินทร์
 
1. นายภานพ  มีศรี
2. นางรัชนี  ค่ายสงคราม
3. นางสาวธารทิพย์   เรืองดาว
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กหญิงกนกพร  พลภักดี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กอเสนาะรส
3. เด็กหญิงทินภัทร  โพธิ์แก้ว
4. เด็กหญิงรักษณาลี  ฉลาดรบ
5. เด็กหญิงรัตน์ติการ  บุญช่วย
6. เด็กหญิงวิธิดา  ธนูศร
7. เด็กหญิงอารยา  อุ่นสาลี
8. เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ชูเมือง
 
1. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายรัชพงษ์  บุตรทา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ปู่ตาแสง
3. เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนศรี
4. เด็กหญิงอุไรทิพย์  วงศ์สง่า
5. เด็กชายอเนก  พลเดช
 
1. นางสุมาลี  ภู่ธงแก้ว
2. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงปราณปรียา  กองกาญจน์
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  สาละผล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงธิษณามดี  คาร์ลเดอรอน
 
1. นางสาวตะวัน  อิ่มประสงค์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กชาย เมธาสิทธิ์   พูลเกิด
 
1. นางสาวสลิลทิพ  ใจแสน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 1. เด็กหญิงชลลดา  ชุ่มศิริ
 
1. นางศิริรัตน์  ผิวแดง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงรังสิมา  เคียงสี
 
1. นางสาวรชยา  ต่อสกุล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กหญิงธนันท์ดา  บุญมี
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คุณนาม
 
1. นางสาวเขมิกา  ยินขุนทด
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กชายโชติพัฒน์  พรหมน้อย
 
1. นางสาวรัตนา  รัตนวงษ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอารยา  ทองอร่าม
 
1. นางประมวล  ศักดิ์ศิริ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชาลิสา  เรืองบุญญา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พาเพ็ง
3. เด็กหญิงศศิพร  แสงทอง
4. เด็กหญิงสุนทรี  เรืองนารี
5. เด็กชายอรรถพล   สาทิพจันทร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วเหล็ก
2. นางสาวนิศาชล  งามประเสริฐ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงปัญญา 1. เด็กหญิงพรศิริ  ไข่แก้ว
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันเตื่อย
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงปาณิศา  เกษมณีย์
2. เด็กหญิงวิชุอร  คันทา
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กชายปัญจพล  มานะกิจจงกล
2. เด็กชายอชิตพล  พุทธบาล
 
1. MissLeticia   Maur
2. MissImee    Abenoja
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 1. เด็กชายคมสันต์  อามาตย์มนตรี
2. เด็กชายทินกร  ราชบัณฑิต
3. เด็กชายธนพล  สุวรรณ์ทา
4. เด็กชายวีรภัทร  แสงสะอาด
5. เด็กชายศิรภัทร  สุริวงษ์
6. เด็กชายอธิป  ศรีบุศราคัม
 
1. นายสัมฤทธิ์  จีรจิตต์
2. นายอภิชาติ  พลอยขุนทด
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กชายดำรงชัย  พิมเสน
2. เด็กชายธนกร  ธรรมวิเศษ
3. เด็กชายนันทพันธ์  บุญวานิตย์
4. เด็กชายพรเทพ  สมัครพันธ์
5. เด็กชายสมพงษ์  หินซ้อน
6. เด็กชายโสภณ  หินซ้อน
 
1. นายธนภูมิ  เที่ยงพุก
2. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  พลดอน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายกิตติชัย  ดีคำไฮ
2. เด็กชายธนกฤต  สากล
3. เด็กชายนพดล  ศรีหาบุตร
4. เด็กชายนัฐพงษ์  บรรดาศักดิ์
5. เด็กชายยุทธภูมิ  เนื่องชมภู
6. เด็กชายวันมงคล  ทันบาน
7. เด็กชายศักรินทร์  มีทะโจร
8. เด็กชายสุชาดา  ทนอุป
 
1. นายวิรุต  หนองหงอก
2. นายจริยันต์  สุวรรณประเวก
3. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายธนศักดิ์  จิตไธสง
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  หยั่งถึง
3. เด็กชายมงคลชัย  คำแก้ว
4. เด็กหญิงลัดดา  ผลานาค
5. เด็กชายวีระพล  อ่อนพร
6. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ศรี
7. เด็กชายสิทธิชัย  ภาคบัว
8. เด็กชายอมร  หลอดคำ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ฉิมชาติ
10. เด็กชายไพรัตน์  ประกอบผล
 
1. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
3. นางสาวประภาภรณ์  วงษ์ทอง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แผลงศร
2. เด็กหญิงขวัญเนตร  บางหลวง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขุนชนะการณ์
4. เด็กหญิงดวงหทัย  เมฆขลา
5. เด็กหญิงนภาพร  ราชพล
6. เด็กหญิงปรียานุช  เพียรกสิกรรม
7. เด็กหญิงวชิรภรณ์  เกษร
8. เด็กหญิงสิริพรรณ์  ภู่ทับ
9. เด็กหญิงหนึ่งนัชชา  จั่นเพ็ชร
10. เด็กหญิงเพชรลาดา  ยอดยิ่ง
 
1. นายประสิทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสายพิณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นางสาวยุพิน  พิมพา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่างโคกสูง
2. เด็กหญิงธนัญชพร  คำชมพู
3. เด็กหญิงนิรดา  ทองวิเศษ
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุญรัตน์
5. เด็กหญิงแก้วกัลยา  วงษ์ประยูร
 
1. นางเพ็ญศรี  ทองนพเก้า
2. นางสาวชนาภา  ทำเสร็จ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กหญิงดาราวดี  ทามาตย์
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พุแค
 
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กหญิงชนิดา  ฟักอ่อน
2. เด็กหญิงสุนันทา  สาบาล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ที่รัก
 
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงจินตนา  องอาจ
2. เด็กหญิงมนัสวี  ห้วยส้ม
3. เด็กหญิงเกวลี  เกตุนาค
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
2. นางนุศรา  โมราบุตร
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงนวลศิริ  บุญมา
2. เด็กหญิงฟาริดา  ผันกลาง
3. เด็กหญิงเพชร  เสือไหล
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงงามใจ  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงธนพร  อ่อนสุดใจ
 
1. นางสาวมณี  รัตนผล
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สารการ
2. เด็กหญิงวนิดา  จงษา
 
1. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
2. นางสาวมณี  รัตนผล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรทิวา  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์สา
 
1. นางอรุณศรี  รักญาติ
2. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 1. เด็กชายธวัฒชัย  มีธุ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กุหลาบ
 
1. นางกชกร  รุ่งหัวไผ่
2. นางพิมพ์สุดา  ดำเนินทรัพย์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  คงชาญแพทย์
2. เด็กหญิงอาทิติยา  สิมมา
 
1. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
2. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายทินภัทร  ขำเที่ยง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  คันทะสอน
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงเมทินี  มั่นใจดี
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  หมั่นการไถ
 
1. นางกชกร  รุ่งหัวไผ่
 
139 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   โพธิ์สวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  อินเพ็ง
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายฉลองศักดิ์  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงพัชรพร  หยั่งถึง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นาคคูบัว
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กชายธนภูมิ  อุ่นจิตร
2. เด็กชายปณชัย  เพ็ชรขาว
 
1. นายสุรสิทธิ์  โนภาศ
2. นายพยนต์  เหนือโท
 
142 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำเขียว
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  โขขุนทด
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นายพนม  เปียสกุล
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงมาลิตรา  เขียวเชื้อ
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แพงคำอ้วน
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงพรรณวดี  มโนสา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำศรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  รัตนบุตรชัย
 
145 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คีรีฉัตรทันฑ์
2. เด็กชายอดิลักษณ์  คีรีฉัตรทันฑ์
 
1. นางสาวลัคนา  สมนวนตาด
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เต็มลิตร
2. เด็กชายนิติรัตน์  แซ่จิ๋ว
3. เด็กชายอาทิตย์  แก้วเพ็ชร์
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายณัฐกานต์   ใหญ่โสมานัง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันโต
3. เด็กชายธีรภัทร  จันดี
 
1. นายชมพู  บุญมี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายวุฒิชัย  อุ่นสาลี
2. เด็กชายเจริญชัย  ว่องไว
3. เด็กชายเพชรรัตน์  เกิดสุข
 
1. นายชมพู  บุญมี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายชนะชัย  บัวทอง
2. เด็กชายชาตรี  พุแค
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สมวงษ์
 
1. นางสาวราศรี  ภูมิรัตนจรินทร์
2. นางภูริชญา  ผสม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกกรุง 1. เด็กชายธนัช  ภูธร
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงนริสสรา  วรรณเวศ
4. เด็กหญิงนัฐธรากร  สิริปิยสมบูรณ์
5. เด็กหญิงวิภาดา  ปาณะศรี
6. เด็กหญิงสิรินทร  อุ่นชะลี
 
1. นางรุ่งอรุณ  โกเมศร์
2. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
3. นายประมวล  ธรรมวิจารณ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายจิราวัฒน์  กลิ่นพยอม
2. เด็กหญิงบัวสอน   เหล่าภู่
3. เด็กหญิงสุกานดา  ทองกิ่ง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เจ้าวรรณ
5. เด็กหญิงอาภาภรณ์  บุตรดี
6. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวลัดดา  จรสาย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตวงประยงค์
2. เด็กหญิงนิภารัตน์  มาประสิทธิ์
3. เด็กชายวศิน  โบดเกตุ
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางภูริชญา  ผสม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับพริก 1. เด็กหญิงพัชรกันย์  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงอาริสา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกตุวดี  ใจมะเริง
 
1. นางสาวกุลสตรี  โชติวิวัฒน์
2. นางประมวล  ไปนอก
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงชญาณี  ธรรมะ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีโสภณ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาธิมงคล
 
1. นางสาวลัดดา  จรสาย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  หวายฤทธิ์
2. เด็กชายสุทธิชาติ  สุนารักษ์
3. เด็กชายโชติวัฒน์  เผ่าพวง
 
1. นายชมพู  บุญมี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงลลิตา  เขียวกุล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทร์น้อย
3. เด็กหญิงเกษรา  กำลัยทอง
 
1. นางชวพร  สุวรรณภูมิ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงณัฐิยา  วงษ์แดง
2. เด็กหญิงเกวลี  เหลาทอง
3. เด็กหญิงเข็มมิหา  สุขสมุทร
 
1. นางชวพร  สุวรรณภูมิ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 1. เด็กหญิงชิดชนก  มณีนาค
2. เด็กหญิงอนิสา  สุวรรณ์ทา
3. เด็กหญิงอัญธิญากรณ์  อินแก้ว
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงณิชากร  ไกรศรรัตน์
2. เด็กหญิงนันทวัน  วุฒิกุล
3. เด็กหญิงผกามาศ  หนูกระโทก
 
1. นางจุทามาส  สุวรรณประเวก
2. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  คำเสี้ยน
2. เด็กหญิงภานุมาศ  จันดี
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ม่วงงาม
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางรภัสสา  ราชโส
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  คงเพชร
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  มังสา
3. เด็กหญิงเรณุมาศ  รสหอม
 
1. นางฉัตรอุมา  เมาฬี
2. นางศิริภาร์  กุศลวงษ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมควร
2. เด็กหญิงทิติญา  ม่วงไทย
3. เด็กหญิงอินทิรา  เข็มทอง
 
1. นางชวนพิศ  พลธรรม
2. นางสาวฉมาพร  ศรีสมบูรณ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แช่มรัมย์
2. เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์ศรี
3. เด็กหญิงสะวีหรา  หนิมพานิช
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นายวิเชียน  แสงแดง
 
164 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงนิชาพร  มโนธรรม
 
1. นางสาวฐิติพร  สุทธิจินตนา
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สุดใจ
2. เด็กหญิงจรรยมณทน์  ศรีเมฆ
3. เด็กหญิงพิชชาภา  เพียรมานะเจริญ
 
1. นางนิภา  ภิรมย์รื่น
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กชายกณัฐธิชัย  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงพีรกานต์  ฝางคำ
3. เด็กหญิงแพรพิไล  บัวเผื่อน
 
1. นางกรรณิการ์  พรหมมินทร์
2. นางรัตติกาล  ตรีปัญญา
 
167 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  หาญเกียรติชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บุญเททิน
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กหญิงชฎาพร  จุลปะ
 
1. นางแพรวพรรณ  อินทนิจ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายกรินทร์  มหานิล
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กชายเอื้ออังกูล  มาทะ
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ศรีหล้า
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กชายปัจจพล  การรุ่งเรือง
 
1. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทรายฯ 1. เด็กหญิงขจารินทร์  วงษ์พินิจ
 
1. นางสมจิตร  ศรีวงษา
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กชายณัฐฌา  ก้อนคำ
 
1. นางสาวเอี่ยมทิพย์  วิชัยวุฒิ
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 1. เด็กชายวัฒนันท์  หอมอุบล
 
1. นางสำเยือน  ผลาสุข
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กชายราเชนทร์  ศรีโสภา
 
1. นางยุวดี  สุกใส
 
176 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายนพชัย  อินสุวรรณ์
2. นายนิติกร  ภูสุรินทร์
 
1. นางสาววาสนา  โสดานิล
2. นายธนาคาร  สงเมือง
 
177 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายสมหวัง  ผาสุข
2. เด็กชายเจษฎา  แตงหวาน
 
1. นายธนาคาร  สูงเมือง
2. นางสาววาสนา  โสดานิล
 
178 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 1. เด็กชายราเชน  แก้วประดับ
2. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชบังเกิด
 
1. นายวิริยะ  ค่ำคูณ
2. นางสาวจินตนา  เย็นทรวง
 
179 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กชายวันชัย  จันอยู่
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทองแสง
 
1. นางยุวดี  สุกใส
2. นางศรีวรรณ  มาคุ้ม
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงนรยา  โชติมณี
 
1. นางสาววาสนา  โสดานิล
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 1. เด็กชายนรงค์ฤทธิ์  สุขสะอาด
 
1. นางภัสสร  พลคำ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 1. เด็กชายกฤษณะ   แสนบุญ
 
1. นางสาวพิไลพร   ลู่พานิช
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1. เด็กชายอาทิตย์  ปล้องมะณี
 
1. นายสมชาย  บารมี
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กหญิงมนัดดา  แหน่งกระโทก
 
1. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีเจริญ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ทุ่งโพธิ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์   มณี
4. เด็กชายศิริศักดิ์  วงษ์เบาะ
5. เด็กชายศุภชัย  อุ่นจิตร์
6. เด็กชายสันธนา   เอียการนา
7. เด็กชายสิทธิชัย   วัยไฉยา
 
1. นางสาวอาลิษา  ปานาเขียว
2. นางสาวรุ่งฤดี  เรืองเจรญ
3. นางกุลิสรา  ฝั้นนา
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายมงคล  อ่อนชั่ง
 
1. นายชัชวาล  วงศ์อนันต์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายยศกร  สีคุ้ม
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนิสร  สุมณฑา
 
1. นายณรงค์ชัย  กันภัย
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กหญิงเมอริซ่า   เดอวิร์ส
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์   ศรีหล้า
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายภราดร  ภู่เปี่ยม
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 1. เด็กชายวายุ  เอี่ยมกี่
2. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรบังเกิด
3. เด็กหญิงอ้อมฟ้า  มีชัย
 
1. นางฉวีวรรณ  สมสกุล
2. นางสาวจินตนา  เย็นทรวง
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กหญิงนภสร  ทองสง่า
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายสันติ  บัวกุล
 
1. นางรัตนาพร  โคกเทียน
2. นางสาวปาริฉัตร์  บุญจง
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 1. เด็กชายปฐพี  งามผลดี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ขวัญมาก
3. เด็กชายอนันต์  แซ่โค้ว
 
1. นางวันทนา  เตชารัตนกุล
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายจำเริญ  จูเจ๊ก
2. เด็กหญิงพีรภัทร  ศรีมา
3. เด็กชายสัญชัย  ลิตรโต
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญแสง
2. เด็กชายอภิวัฒน์   วันดาคุณ
3. เด็กชายอัครพล  ร่มลำดวน
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงนภัทรา  มีแป้น
2. เด็กหญิงนันทิดา  ท้าวเขต
3. เด็กชายสุพจน์  ชาวภูเขียว
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 1. เด็กชายธนบดี  ศรียกุล
2. เด็กหญิงวิชุดา  เหมโก
 
1. นายวิริยะ  ค่ำคูณ
2. นางสาวสุดาวัลย์  ศรีลาพัฒน์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปราณศรี
2. เด็กชายทีเท่ง  โตยเถื่อน
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงสังเวียน  รักชาติ
2. เด็กหญิงสุมินตรา  มหานิน
 
1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
2. นางสาวนันทวัน  ส้อมทอง
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กชายชินวัตร  เส็งบางยาง
2. เด็กชายสิวัฒน์  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายเจตริน  งามประเสริฐ
 
1. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
2. นายนวัต  เกิดจันทร์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กชายวุฒิกร  จันทะบูรณ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วดอน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญชารี
 
1. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
2. นายนวัต  เกิดจันทร์